Central Northen Bulgaria  INFO
Онлайн издание за  Централна Северна България - Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области
Вашите мнения, виждания, коментарии и препоръки публикувайте на Facebook: cnbg info


Добавете ваш клип !


Собственици на земеделски земи ГУБЯТ ПАРИ
( а може вече да не губят - това зависи от тях)

     Независимо, че голяма част от собствениците на земеделски земи попадат в категорията бедни и живеещи под екзистенц минимума граждани, те неизвестно защо проявяват склонност да спонсорират арендаторите на земеделски земи, някой от които получават милиони от европейските субсидии. Благодарение на своето безхаберно поведение, очаквания за подкрепа от неясно кого и предоверяване, частта от собствениците изоставила на произвола имотите си създава условия за неправомерно облагодетелстване на маса хора имащи пряко отношение към арендwването на земеделски земи и естествено губят пари.
    
     Размерът на загубите варира от 66.66 % до 100 %, т.е. от 2/3 до тотална загуба от дължимите им арендни вноски.
    
     За тези, които още не са разбрали за кого се отнася казаното, изяснявам: става дума за собственици, които не са сключили инидидуални договори с арендатори, не са подали декларация
в срок до 31 май на текущата година в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите си, че сами ще обработват земите си или отказ имотите им да се включват в масиви, определени от общинските администрации по земеделие и предлагани за арендуване. На тази група собственици по административен ред и напълно законосъобразно имотите се включват в, споменатите вече масиви, и тази част имоти популярно са известни като "бели петна".
    
     Законодателят е предвидил защита на интересите на тази група собственици, задължавайки арендатора обработващ масива в срок до 10 септември на текущата стопанска година да внесе
на правно основание
Чл. 37в, ал.7 отЗСПЗЗ
дължимата сума, по извънбюджетна сметка на общината, в чието землище се намират имотите. Тази сума е произведение от декарите "бели петна" по определаната средна арендна вноска ( лв./дкр) за всеки масив и е предназначена за собствениците/ наследниците на имотите - "бели петна".

     Какво трябва да се вземе предвид: Общинската администрация по земеделие няма по закон задължението да информира собствениците, че имотите им са включени в масиви, че имат да получават съответстващите на земите им рентни плащания, каква е средна арендна  вноска и друга полезна информация; Общинската администрация също няма задължението да информира собствениците, че по извънбюджетната сметка има постъпили суми на тяхно име. 

     Какво се случва на практика:

     вариант 1: Депозитните суми за арендуването на "бели петна"  преведени по извънбюджетната сметка на общината се изплащат на правоимащите лица в тригодишен срок (
Чл. 37в, ал.7 отЗСПЗЗ), т.е. след изтичането на този срок вземането на собствениците се погасява по давност и те губят 100 % от парите си.
     Причини за загубата:
     - Собствениците не знаят, че земите са им включин в масиви, като "бели петна";
     -
Собствениците не знаят, че има преведени средства за тях в споменатата сметка в общината;
     - Не са потърсили парите си в законовия срок.

     вариант 2: Независимо, че арендаторите на масиви, са задължени да   депозират дължимите вноски за собствениците на "бели петна" включени в масивите, за които те имат споразумения ( между тях и Общинските служби по земеделие) и договори (между тях и Областните дирекции по земеделие) за съответната стопанска година  ( стопанската година е от 01 октомври на текущата година до 31 септември на следващата) в срок до 10 септември
(Чл. 37в, ал.7 отЗСПЗЗ), в масовия случай този срок се нарушава и арендаторите превеждат дължимото, когато това вече е неизбежно.
Неизбежно, защото арендатори със финансови задължения не могат да участват в споразумения, съответно договори за арендуване на масиви за следващата стопанска година и естествено да получават различните видове плащания за площ, отглеждани кулутури и т.н.
     Какво трябва да се добави тук - Законът предвижда, че в случай, когато арендатора е просрочил внасянето на споменатите депозитни суми, то той ги дължи в троен размер
(Чл. 34, ал.6 отЗСПЗЗ), но след като е изпълнено условието на Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)

(1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.

Заповедта на Кмета се отменя по силата на Чл. 34, ал.6 отЗСПЗЗ -
Чл. 34.
(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В тридневен срок от датата на издаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на
Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение. 


     
Какво трябва се се има предвид:

      - Общинските служби по земеделие не контролират, дали арендаторите внасят  депозитните вноски в срок. Те приемат, че задължението на арендатора за изпълнено, когато е внесъл вноската независимо кога, независимо че нарушава законово дефинираните срокове - ЗАЩО ?;

     Службите по земеделие нямат задължението да сезират Кмета на общината за просрочените срокове от страна на арендаторите, още по-малко да информират собствениците на земи - "бели петна", естествено те нямат и морален ангажимент към собствениците -
ЗАЩО ?

     - Независимо, че дължимите плащания от страна на арендаторите постъпват в извънбюджетна сметка на общината, т.е. тя има възможност за контрол дали плащанията се правят в законовия срок, Кмета няма задължението да се самосезира. А практиката показва, че даже и да му бъде поискано да изпълни законовите си задължения, той него прави
- ЗАЩО ?

В резултат собствениците губят 66.66% или 2/3 от дължимите им пари.


     При ограничено изследване на въпроса в две общини ( Дряново и Трявна) и дирекция "Поземлени отношения и комасация" при МЗХ, имаща пряко отношение към проблематиката, се констатира, че нито в общините, нито в страната има случай, за  който служителите да имат спомен, при който арендатор да е внесъл аредна вноска в троен размер.

     Предвид, че "Агростатистика" към МЗХ не събира данни, каква част от арендованите масиви в страната са "бели петна", няма възможност с точност да се определи, с каква сума са ощетени собствениците и съответно каква е финансовите ползи за арендаторите.

    
     В контекста на казаното е наложително не да се търси отговор на въпроса  "КОЙ" - това е известно, а "ЗАЩО"
    
    
Въпросите не не са риторични, те са въпроси към вас.
     Искренно се надявам, че ще намерите сили да защитите правата си и минимизирате загубите си, което както разбирате е единствено ваше право и задължение и нека материала да е Коледния ми подърък, който макар и малко да помогне на бюджета ви.

     
Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника. 


  

Посетете: Events-bg.comBulgaria NOW tvCopyright © 2014 CNBG INFO - All Rights Reserved