Central Northen Bulgaria  INFO
Онлайн издание за  Централна Северна България - Великотърновска, Габровска, Ловешка и Плевенска области
Вашите мнения, виждания, коментарии и препоръки публикувайте на Facebook: cnbg info


Добавете ваш клип !


     CNBG. INFO има готовност и желание да публикува и използва медийните си ресурси за популяризиране на всички граждански инициативи подчинени на успешното развитие на страната, повишаване на благосъстоянието и просперитета на всеки отделен човек, водейки си от принципа:

"Всеки има право на мнение,
всеки има право мнението му да бъде чуто"

Местни избори 2015
( готов ли е Суверена да удари по масата )

Конституция на Република България

Чл. 136.
(1) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление,
така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

Чл. 139.
(1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.
(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл. 140.
Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.

Чл. 142.
Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

     Местните избори 2015 са поредната възможност, която получава  гражданството да излезе от позицията на недоволстващи и искащи, едно или друго, от хора които то самото назначава и на които плаща през формираните именно от него държавен и общински бюджети, но веднага  след назначаването им изоставя, удобно забравяйки и правото и задължението си да определя пътя за развитие на общината си, да поставя цели и задачи, разработвайки начините за тяхното постигане и чрез общинските си съветници да ги дава на  кмета и администрацията му за изпълнение, естествено при постоянен контрол на служителите си.

     Безотговорното отношение на гражданството към общините им в частност и в държавата като цяло, стимулира и създава предпоставки за възникването на групи, които овладяват властта на местно, респективно и национално ниво, ползвайки я в полза,на когото преценят, изграждайки структури от подръжници срещу определени ползи за последните, само защото са намерили сили в себе си да се регистрират било като партия, било като инициативен комитет.

     Няма обективни причини, които да възпретятстват всяко населено място или група малки (от гледна точка - брой жители) населени места да определят сами свои общински съветници и предпочитания за кмет, което е единствения начин за ограничаване ролята на различни структури в управлението на общините, още повече когато са ясни възможностите им, видими от социално-икономическото състояние на общините в страната.

     Но има един въпрос, който очаква отговор: Има ли воля Суверена да удари по масата ? - или отново ще сме свидетели на принизяването му до електорат, пропускащ факта, че когато не искаш нищо, не правиш нищо - получаваш каквото ти се даде.

     Ю. Бибин
     за CNBG Info

Вашите мнения, виждания, коментарии публикувайте на
Facebook: cnbg info

Материалът е свободен за ползване в цялост,
без право на редакции и при отбелязване на източника.

  

Посетете: Events-bg.comCopyright © 2014 CNBG INFO - All Rights Reserved